M L A D Á   F I L O Z O F I A

Celoslovenský interdisciplinárny seminár mladých filozofov a humanitne orientovaných vedeckých pracovníkov

6. - 7. mája 1999

B r a t i s l a v a


Uskutočnil sa v priestoroch FiU SAV (č.d. 94, 4. poschodie) na ul. Klemensova 19, v Bratislave pod záštitou:

Slovenského filozofického združenia
a
Filozofického ústavu SAV


P r o g r a m  p o d u j a t i a

Štvrtok 6. mája 1999

9.30 - 10.00
Otvorenie podujatia - M. Szapuová (za SFZ) a príhovor organizátorov

10.00 - 10.25
M. Porubjak (Platón)

10.30 - 10.55
E. Markovič (Nietzsche & Lautréamont (Aristokratizmus a dekadencia))

11.00 - 11.25
A. Jesenková (Diferencia, indiferentizmus a relativizmus)

11.30 - 11.55
M. Kováč (Predsokratici a počiatky filozofie v starom Mexiku)

12.00 - 12.25
V. Suvák (Slová a veci - Platónov zápas o pravé nástupnictvo)

12.30 - 13.00
Prestávka

Príhovor T. Pichler (za FiU SAV)

13.00 - 13.25
M. Kanovský (Kultúrna antropológia)

13.30 - 13.55
M. Mifkovičová (Romantické "Ja" a samota)

14.00 - 14.25
S. Gálik (Osoba a vedomie)

14.30 - 14.55
E. Andreánsky (Pojem možného sveta - problémy)

15.00 - 15.25
M. Matiaška (Derrida a Heidegger)

16.30 - 16.55
D. Rukriglová (Židovská filozofia)

17.00 - 17.25
I. Komanická (Interpretácia)

18.00
Záver prvého dňa podujatia


Piatok 7. mája 1999

9.00 - 9.25
N. Lacko (Simulakrum)

9.30 - 9.55
A. Demot (Rozpoloženie ako gnozeologický problém)

10.00 - 10.25
A. Furjelová (Komu(čomu)má slúžiť filozofia na stredných školách)

10.30 - 10.55
S. Tolnaiová (Problémy osoby a filozofie výchovy v súčasnosti)

11.00 - 11.25
T. Zálešák (Kultúrna a spoločenská kritika u T. S. Eliota)

11.30 - 13.00
Prestávka

13.00 - 13.25
P. Krákorník (Polakovičov blondelizmus)

13.30 - 13.55
O. Brezinský (Duša v súčasnej filozofii)

14.00 - 14.25
E. Burian (Aké je to byť kopírovateľný?)

14.30 - 14.55
M. Fedorko (Filosofia ako povolanie, prirodzený svet filosofa)

15.00 - 15.25
T. Čaňa (Wittgensteinova filozofia vedy)

15.30 - 15.55
R. Gloznek (Rorty, Sellars, Quine)

16.00 - 16.25
J. Štekláč (Vedomie u W. Jamesa)

16.30 - 16.55
F. Fundárek (Problém kultúry v diele L. Hanusa)

16.30 - 17.30
Záverečná diskusia

17.30
Záver podujatia


Ď a k u j e m e   s p o n z o r o m :

Slovenské filozofické zduženie - LOX Technologies - Visoft


To sme chceli po našich kolegoch:

V záujme zachovania plánovaného priebehu akcie bol maximálny časový rozsah referátov stanovený na 25 minút. Vzhľadom na veľký počet účastníkov sú aj príspevky do pripravovaného zborníka limitované rozsahom 15 normovaných strán. Učastníkov konferencie prosíme, ak je to možné, aby príspevky napísali v programe WORD 6.0 alebo WORD 7.0 a poslali ich na adresu krakornik@yahoo.com do 1. septembra 1999! Akcia bude prebiehať v priestoroch Filozofického ústavu SAV, ktorý sa nachádza na ul. Klemensova 19. Ubytovanie účastníkov je v ich osobnej kompetencii, dopravu “cezpoľným” by mali hradiť ich pracoviská. Taká je dohoda SFZ s vedením jednotlivých pracovísk.

Počas akcie sa Vám snažili byť plne k dispozícii členovia organizačného výboru, ktorý pracoval v zložení:

Mgr. Juraj Hvorecký, Mgr. Peter Krákorník a Mgr. Erik Markovič!

Kompletné informácie o príprave, priebehu a výsledkoch stretnutia MLADÁ FILOZOFIA boli pôvodne umiestnené na internetovej adrese: http://members.tripod.com/filozofia/msf.htm, ktorá mala byť, kým sa neobjavili táto stránka, aj dokumentačným archívom podujatia.

Všetkým účastníkom podujatia, ktorých sme fotografovali, sa týmto ospravedlňujem, ale ako fotograf som (P.K.) zlyhal... Takže digitálne fotografie za tento ročník nebudú k dispozícii! Ďakujem v mene svojom a organizačného výboru za pochopenie!


Zaujímavé filozofické WWW linky v SR

Projekt www.filozofia.sk

Slovenské filozofické zduženie - www.sfz.sk

Filozofický ústav SAV - http://klemens.savba.sk/fiusav


Poznámky a pripomienky k W3 stránke: peter@veda.sk

Copyright © 1999, Slovenské filozofické združenie a Filozofický ústav SAV
Stránku vytvoril - Peter Krákorník
 Stránka je optimalizovaná pre MS INTERNET EXPLORER 3.2 a vyššie verzie!